کیوی

  • Kiwi

    کیوی

    کیوی ریشه چین از شهر ژوژیه با محصول نشان جغرافیایی است. به آن انگور فرنگی چینی نیز می گویند.