میراث متخصص تولید تاس های میوه های کم آب است. ما عرضه ثابت ، کیفیت پایدار ، قیمت مناسب ، خدمات عالی خوشمزه ، طولانی و پایدار را ارائه می دهیم.

ما می خواهیم راه حل های بازاریابی را بهبود ببخشیم و همراه با شما سود کافی ایجاد کنیم.

Ingredients06
Ingredients03
Ingredients05
Ingredients04
Ingredients02
Ingredients01