سیب

  • Apple

    سیب

    یانتای سابقه طولانی در کشت سیب دارد و اولین مکان برای کشت سیب در چین است.